Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024 - 00:43
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 1564 - Ngày đăng: 16/02/2021-03:27

4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc)


CỔ BẢN VẮN
(34 câu, nhịp tư, song lang 3-4)

Lớp 1:
1 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Cống Líu (XÊ) Xang Líu (XỰ)
2 - Xang Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
Xự Xang (XÊ) Xang Hò ( - - )
3 - Xê Xang (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
Tồn (XANG) Líu (XỰ)
4 - Xự Xang (XÊ) Xang Hò ( - - )
Xê Xang (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
5 - Tồn (XANG) Xang Tồn (XÊ)
Cống Líu (XÊ) Xang Líu (XỰ)
6 - Xang Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
Xự Xang (XÊ) Xang Hò ( - - )
Lớp 2:
7 - Xê Xang (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
Tồn (XANG) Líu (XỰ)
8 - Xang Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
Xang (XÊ) Xể Xê Xang (XỀ)
9 - Ú Liu (PHẠN) Xáng Liu ( - - )
Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (CỘNG)
10 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Cộng ( - - )
Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (XỀ)
11 - Liu Liu (XỀ) Tồn Xề Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
12 - Tồn (XANG) Líu (XỰ)
Xang Líu ( - - ) Xự Xang (XÊ)
Lớp 3:
13 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Cống Xê (XANG) Cống Xê ( - - )
14 - Liu (XỀ) Tồn Xề Cộng (LIU)
Tồn Tang (TỊCH) Tồn Liu ( - - )
15 - Là Là (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
Tồn (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
16 - Xang Xê (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Xê ( - - ) Xể Xê Xang (HÒ)
17 - Ú Liu (PHẠN) Xáng Liu ( - - )
Là Là (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
18 - Tồn (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
Xang Cống ( - - ) Líu Cống Xê (XANG)
19 - Xê ( - - ) Xể Xê Xang (HÒ)
Ú Liu (PHẠN) Xáng Liu ( - - )
Lớp 4:
20 - Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (CỘNG)
Ú Liu ( -- ) Tồn Cộng Líu (XÊ)
21 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Liu Xề ( - - ) Cộng Tồn (LIU)
22 - Ú Liu (XỀ) Tồn Xề Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
23 - Tồn (XANG) Líu (XỰ)
Xự Xang (XÊ) Xang Hò ( - - )
24 - Xê Xang (HÒ) Tồn Hò Xự (XANG)
Líu (XỰ) Hò Xự Xang (XÊ)
25 - Cống Xê (XANG) Cống Xê ( - - )
Liu (XỀ) Cộng Tồn (LIU)
26 - Ú Liu (XỀ) Tồn Xề Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
Lớp 5:
27 - Tồn (XANG) Líu (XỰ)
Xê Xê (XANG) Tồn Xang ( - - )
28 - Liu (XỀ) Cộng Tồn (LIU)
Ú Liu (PHẠN) Xáng Liu ( - - )
29 - Tồn (LIU) Cộng Tồn (LIU)
Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (XỀ)
30 - Liu Liu (XỀ) Tồn Xề Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
31 - Tồn (XANG) Líu (XỰ)
Xự Xang (XÊ) Xang Hò ( - - )
32 - Xê Xang (HÒ) Tồn Hò Xự (XANG)
Líu (XỰ) Hò Xự Xang (XÊ)
33 - Cống Xê (XANG) Cống Xê ( - - )
Liu (XỀ) Cộng Tồn (LIU)
34 - Ú Liu (XỀ) Tồn Xề Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên