Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024 - 15:01
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 1510 - Ngày đăng: 16/02/2021-03:28

3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam)


NAM ĐẢO (ĐẢO NGŨ CUNG)
(52 câu, nhịp tư)

4 câu phản xuân:
1 - Xê (XANG) Xang Xê (--)
Xang (--) Xê Xang (LỊU)
2 - Ú Liu Phàn (--) Phàn Xê (--)
Xáng Xáng (TỒN) Xang Xê (--)
3 - Xang (XÊ) Xang Xể (XÊ)
Xê (--) Xể Xê Xang (LỊU)
4 - Xư (--) Ú Liu Phan (--)
Ú Liu (PHÀN) Phàn Xê (--)
Vô Đảo Ngũ Cung:
Lớp 1:
1 - Xang (XÊ) Xang Xể (XÊ)
Xang Xê (--) Xê Xê Xang (LỊU)
2 - Xư (--) Ú Liu Phan (--)
Ú Liu (PHÀN) Phàn Xê (--)
3 - Xang (XÊ) Xang Xể (XÊ)
Xáng Ú (LIU) Phan Liu Phan (XỀ)
4 - Phan Liu (--) Xáng Xề (--)
Liu Phan (XỀ) Xàng Liu (--)
5 - Tồn (LIU) Liu Liu Ú (LIU)
Liu Liu (--) Liu Phan (XỀ)
6 - Phan Liu (--) Phan Xề (--)
Liu Phan (XỀ) Phan Ú (--)
7 - Ú Xáng (XỀ) Xề Xáng (Ú)
Xề Xáng (Ú) Xề Ú Liu (PHAN)
8 - Liu Xáng (Ú) Liu Phan (--)
Ú Liu (PHẠN) Xáng Liu (--)
Lớp 2:
9 - Xư (XANG) Xang Xư Xư (XANG)
Ú Xáng (XỀ) Xàng Xề Phan ( LIU )
10 - Liu Ú (--) Xáng Xề (--)
Phan Xáng (XỀ) Phạn Liu (--)
11 - Tồn (LIU) Xế Xáng (LIU)
Liu (--) Liu Phan (XỀ)
12 - Phan Xáng (XÀNG) Phan Xề (--)
Liu Liu (XỀ) Phạn Liu (--)
13 - Tồn (LIU) Xế Xáng (LIU)
Liu (--) Liu Phan (XỀ)
14 - Phan Xáng (XÀNG) Phan Xề (--)
Liu Liu (XỀ) Phan Ú (--)
15 - Ú Xáng (XỀ) Xề Xáng (Ú)
Xề Xáng (Ú) Xề Ú Liu (PHAN)
16 - Liu Xáng (Ú) Liu Phan (--)
Ú Liu (PHÀN) Phàn Xê (--)
Lớp 3:
17 - Xang (XÊ) Xê Xể (XÊ)
Xê (--) Xê Xang (XÊ)
18 - Xể Xê (--) Xê (--)
Ú Liu (PHÀN) Phàn Xê (--)
19 - Xang Xang (XÊ) Xang Xể (XÊ)
Xể Xê (--) Xê Xang (LỊU)
20 - Liu Ú (--) Liu Phan (--)
Ú Liu (PHÀN) Phàn Xê (--)
21 - Xang Xang (XÊ) Xang Xể (XÊ)
Xể Xê (--) Xê Xang (LỊU)
22 - Liu Ú (--) Liu Phan (--)
Ú Liu (PHÀN) Phàn Xê (--)
23 - Xang (XÊ) Xể Xê (XÊ)
Xê Xang (XƯ) Xang Xang (XƯ)
24 - Xang Xê (--) Xang Xư (--)
Xê Xang (XƯ) Xế Xang (--)
Lớp 4:
25 - Xang (XÊ) Xể Xê (XÊ)
Xê Xang (XƯ) Xang Xang (XƯ)
26 - Xang Xê (--) Xang Xư (--)
Xang Xang (XƯ) Xế Xang (--)
27 - Tồn (LIU) Xế Xáng (LIU)
Liu (--) Liu Phan (XỀ)
28 - Phan Xáng (XÀNG) Phan Xề (--)
Liu Liu (XỀ) Phạn Liu (--)
29 - Tồn (LIU) Xế Xáng (LIU)
Liu (--) Liu Phan (XỀ)
30 - Phan Xáng (XÀNG) Phan Xề (--)
Liu Liu (XỀ) Phan Ú (--)
31 - Ú Xáng (XỀ) Xề Xáng (Ú)
Xề Xáng (Ú) Xề Ú Liu (PHAN)
32 - Liu Xáng (Ú) Liu Phan (--)
Ú Liu (PHAN) Liu Ú (--)
Lớp 5:
33 - Xáng (Ú) Ú Ủ (Ú)
Ú Liu (PHAN) Phan Liu (Ú)
34 - Phan Xáng (XÀNG) Phan Xề (--)
Liu Liu (XỀ) Phan Ú (--)
35 - Tồn (LIU) Liu Liu Ú (LIU)
Liu Liu (--) Liu Liu Phan (XỀ)
36 - Phan Xáng (XÀNG) Phan Xề (--)
Liu Phan (XỀ) Phan Ú (--)
37 - Tồn (LIU) Liu Liu Ú (LIU)
Liu Liu (--) Liu Liu Phan (XỀ)
38 - Phan Xáng (XÀNG) Phan Xề (--)
Liu Phan (XỀ) Phan Ú (--)
39 - Ú Xáng (XỀ) Xề Xáng (Ú)
Xề Xáng (Ú) Xề Ú Liu (PHAN)
40 - Liu Xáng (Ú) Liu Phan (--)
Ú Liu (PHẠN) Xáng Liu (--)
Lớp 6:
41 - Xư (XANG) Xang Xư Xư (XANG)
Liu Phan (XỀ) Xàng Xề Phạn (LIU)
42 - Ú Xáng (LIU) Phan Xề (--)
Liu Phan (XỀ) Phạn Liu (--)
43 - Tồn (LIU) Xế Xáng (LIU)
Liu (--) Liu Phan (XỀ)
44 - Phan Xáng (XÀNG) Phan Xề (--)
Liu Phan (XỀ) Phạn Liu (--)
45 - Tồn (LIU) Xế Xáng (LIU)
Liu (--) Liu Phan (XỀ)
46 - Phan Xáng (XÀNG) Phan Xề (--)
Liu Phan (XỀ) Phan Ú (--)
47 - Ú Xáng (XỀ) Xề Xáng (Ú)
Xề Xáng (Ú) Xề Ú Liu (PHAN)
(Chuyển hơi ai oán và chuyển cung từ Hò Tư sang Hò Nhứt để qua
Song Cước).

48 - Xang Xê (CỐNG) Xê Xang (--)
Liu Phan (XỀ) Xàng Liu (--)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên