Thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024 - 20:27
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 1691 - Ngày đăng: 13/02/2021-15:20

1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam)


NAM XUÂN
(68 câu nhịp tư)

Lớp 1:
1 - Xê (XANG) Xang (--)
Hò (--) Tồn Xề (XANG)
2 - Xang Xê (--) Xê Xang (--)
Liu Liu (TỒN) Xề Xang (--)
3 - Xàng (LIU) Liu Xáng (XÀNG)
Liu Liu (--) Liu Tồn Liu (XỆ)
4 - Xệ Liu (--) Xáng Xàng (--)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
5 - Xê (XANG) Xảng (--)
Xàng (--) Liu Liu (XỆ)
6 - Xệ Liu (--) Xáng Xàng (--)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
7 – Xê (XANG) Xảng Ú Liu (PHẠN)
Phạn ( XỀ) Xề Phạn (LIU)
8 – Phạn Liu (LỈU) Lỉu U Liu (PHẠN)
Liu Liu (TỊCH) Xàng Liu (--)
Lớp 2:
9 – Xê (XANG) Xang Xể (--)
Xảng (--) Xế Xang (HÒ)
10 – Hò (--) Tồn Xang (--)
Xang xế (XÊ) Tồn Hò (--)
11 – Tồn (HÒ) Hò Hò Tồn (XANG)
Xê (XẢNG) Xê Xảng (XANG)
12 – Tồn (HÒ) Hò Tồn (XANG)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
13 – Xang (XỂ) Xể (--)
Xể (--) Xê Tồn Xang (XỂ)
14 – Xế (--) Xế Xang (--)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
15 – Xế Xế (XANG) Xảng Xang Tồn (PHAN)
Liu Tồn (LIU) Xáng Liu Xê (TÍCH) Líu
16 – (LIU) Liu Xáng (XÀNG)
Liu Xáng (XỀ) Phạn Liu (--)
Lớp 3:
17 – Xê (XANG) Xang (--)
Hò (--) Tồn Xề (XANG)
18 – Xang Xê (--) Xê Xang (--)
Liu Liu (TỒN) Xề Xang(--)
19 – Xê (XANG) Xảng Ú Liu (PHẠN)
Phạn (XỀ) Xề Phạn (LIU)
20 – Phạn Liu (LỈU) Lỉu U Liu (PHẠN)
Liu Liu (TỊCH) Xàng Liu (--)
21 – Xê (XANG) Xang Xể (--)
Xảng (--) Xế Xang (HÒ)
22 – Hò (--) Tồn Xang (--)
Xang Xế (XÊ) Tồn Hò (--)
23 – Tồn (HÒ) Hò Tồn (XANG)
Xê (XẢNG) Xê Xảng (XANG)
24 – Tồn (HÒ) Hò Tồn (XANG)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
Lớp 4:
25 - Xê (XANG) Xang (--)
Hò (--) Tồn Xề (XANG)
26 - Xang Xê (--) Xê Xang (--)
Liu Liu (TỒN) Xề Xang (--)
27 - Xàng (LIU) Liu Xáng (XÀNG)
Liu Liu (--) Liu Tồn Liu (XỆ)
28 - Xệ Liu (--) Xáng Xàng (--)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
29 - Xê (XANG) Xảng (--)
Xàng (--) Liu Liu (XỆ)
30 - Xệ Liu (--) Xáng Xàng (--)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
31 - Xê (XANG) Xảng Ú Liu (PHẠN)
Phạn (XỀ) Xề Phạn (LIU)
32 - Phạn Liu (LỈU) Lỉu U Liu (PHẠN)
Liu Liu (TỊCH) Xàng Liu (--)
Lớp 5:
33 – Xáng (XÀNG) Xê (--)
(Lớp trống Liu (--) Xáng Tồn (LIU) 1)
34 – Xáng (--) Xàng (--)
Xáng Xáng (TỒN) Liu (--)
35 – Là (LIU) Xê Líu (HÒ)
Là Là (HÒ) Là (HÒ)
36 – Xự (XANG) Xang (--)
Xừ (--) Xừ Liu (--)
37 – Là Là (LIU) Liu (--)
Liu (--) Liu Tịch Là (HÒ)
38 – Xể (--) Xê Hò (--)
Xê Xể (XỪ) Liu (--)
39 – Xáng (XÀNG) Liu Liu (XỆ)
Xàng (--) Xệ Xề (LIU)
40 – Tồn (XÁNG) Xáng (XẢNG)
Xáng (XÁNG) Xáng Xàng (--)
Lớp 6:
41 - Xáng (XÀNG) Xê (--)
(Lớp trống Liu (--) Xáng Tồn (LIU) 2)
42 - Xáng (--) Xàng (--)
Xáng Xáng (TỒN) Liu (--)
43 - Là (LIU) Xê Líu (HÒ)
Là Là (HÒ) Là (HÒ)
44 - Xự (XANG) Xang (--)
Xừ (--) Xừ Liu (--)
45 - Là Là (LIU) Liu (--)
Liu (--) Liu Tịch Là (HÒ)
46 - Xể (--) Xê Hò (--)
Xê Xể (XỪ) Liu (--)
47 – Xáng (XÀNG) Liu Liu (XỆ)
Xàng (--) Xệ Xề (LIU)
48 – Tồn (XÁNG) Xáng (XẢNG)
Xáng (XÁNG) Xáng Xàng (--)
Lớp 7:
49 - Xê (XANG) Xang (--)
Hò (--) Tồn Xề (XANG)
50 - Xang Xê (--) Xê Xang (--)
Liu Liu (TỒN) Xề Xang (--)
51 - Xàng (LIU) Liu Xáng (XÀNG)
Liu Liu (--) Liu Tồn Liu (XỆ)
52 - Xệ Liu (--) Xáng Xàng (--)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
53 - Xê (XANG) Xảng (--)
Xàng (--) Liu Liu (XỆ)
54- Xệ Liu (--) Xáng Xàng (--)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
55 - Xê (XANG) Xảng Ú Liu (PHẠN)
Phạn (XỀ) Xề Phạn (LIU)
56 - Phạn Liu (LỈU) Lỉu U Liu (PHẠN)
Liu Liu (TỊCH) Xàng Liu (--)
Lớp 8:
57 – Xê (XANG) Xang Xể (--)
Xảng (--) Xế Xang (HÒ)
58 – Hò (--) Tồn Xang (--)
Xang xế (XÊ) Tồn Hò (--)
59 – Tồn (HÒ) Hò Hò Tồn (XANG)
Xê (XẢNG) Xê Xảng (XANG)
60 – Tồn (HÒ) Hò Tồn (XANG)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
61 – Xang (XỂ) Xể (--)
Xể (--) Xê Tồn Xang (XỂ)
62 – Xế (--) Xế Xang (--)
Liu Liu (XÀNG) Xề Xang (--)
63 – Xế Xế (XANG) Xảng Xang Tồn (PHAN)
Liu Tồn (LIU) Xáng Liu Xê (TÍCH) Líu
64– (LIU) Liu Xáng (XÀNG)
Liu Xáng (XỀ) Phạn Liu (--)
Lớp 9:
65 - Xê (XANG) Xang (--)
Hò (--) Tồn Xề (XANG)
66 - Xang Xê (--) Xê Xang (--)
Liu Liu (TỒN) Xề Xang (--)
67 - Xê (XANG) Xảng Ú Liu (PHẠN)
Phạn (XỀ) Xề Phạn (LIU)
68 - Phạn Liu (LỈU) Lỉu U Liu (PHẠN)
Liu Liu (TỊCH) Xàng Liu (--)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên