Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024 - 23:19
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 1581 - Ngày đăng: 11/02/2021-18:55

7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ)


TIỂU KHÚC
(29 câu, nhịp tư, song lang 3-4)

Lớp 1:
1 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
2 - ( - - ) Xê (XANG)
Xang Xê ( - - ) Xể Xê Xang (HÒ)
3 - ( - - ) Ú Xáng (LIU)
Liu ( - - ) Xề Phạn (LIU)
4 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Xê Xang ( - - ) Xê Líu (CỐNG)
5 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Líu Xê ( - - ) Xang Xê ( - - )
6 - Cống Líu (CỐNG) Xê Xang ( - - )
Xừ Xang (XÊ) Líu Cống Xê (XANG)
7 - Xê Xang (CỐNG) Xê Xang ( - - )
Xê Xang (XỪ) Xang Xê Líu (CỐNG)
8 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Cống Líu (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
9 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Ú Liu (XỀ) Tồn Xề Cộng (LIU)
10 - Cộng (LIU) Liu Cộng Xáng (Ú)
Xế Xáng (Ú) Xáng Xề Phạn (LIU)
Lớp 2:
11 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Liu Xề ( - - )
12 - Xê Xang (XỪ) Xang Cống ( - - )
Cống Líu (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
13 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
14 - Liu Ú ( - - ) Xáng Liu ( - - )
Xế Xáng (Ú) Liu Xáng (Ú)
15 - Tồn (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
16 - Xê Xang (XỪ) Xang Cống ( - - )
Cống Líu (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
17 - Xang (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
Lớp 3:
18 - Liu Ú ( - - ) Xáng Liu ( - - )
Liu Liu ( - - ) Ú Xáng (LIU)
19 - Liu Ú ( - - ) Xáng Liu ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Liu Cộng ( - - )
20 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Cống Líu (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
21 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Ú Liu ( - - ) Xề Cộng (LIU)
22 - Cộng (LIU) Liu Cộng Liu (Ú)
Xế Xáng ( - - ) Ú Xáng (LIU)
23 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Liu Xề ( - - )
24 - Xê Xang (XỪ) Xang Cống ( - - )
Cống Líu (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
25 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
Lớp 4:
26 - Liu Ú ( - - ) Xáng Liu ( - - )
Xế Xáng (Ú) Liu Xáng (Ú)
27 - Tồn (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
28 - Xê Xang (XỪ) Xang Cống ( - - )
Cống Líu (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
29 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên