Thứ Ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023 - 01:39
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 1505 - Ngày đăng: 16/02/2021-03:08

5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ)


LONG NGÂM
(33 câu, nhịp tư, song lang 3-4)

Lớp 1:
1 - ( - - ) Líu (XỰ)
Xang ( - ) Xê Líu (CỐNG)
2 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Líu Xê ( - ) Xang Hò Xang (XỰ)
3 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - )
Xừ Xang ( - ) Cống Líu (XÊ)
4 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Cống Líu (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
5 - ( - - ) Líu (XỰ)
Xang ( - ) Xê Líu (CỐNG)
6 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Líu Xê ( - ) Xang Hò Xang (XỰ)
7 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - )
Xừ Xang ( - ) Cống Líu (XÊ)
8 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Cống Líu ( - ) Xê Xang (XÊ)
Lớp 2:
9 - ( - - ) Xê (XANG)
Xang ( - ) Cống Xê (XANG)
10 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Ú Liu ( - ) Xề Phạn (LIU)
11 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Ú ( - )
Ú Liu (PHẠN) Liu Xáng (U)
12 - Tồn (XÊ ) Cống Xê Xang ( XỰ )
Xê Xang (XỪ) Xang Cống Líu (XÊ)
13 - ( - - ) Xê (XANG)
Xang Xê ( - ) Xể Xê Xang (XỪ)
14 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
15 - Liu Liu ( - ) Xề Cộng (LIU)
Ú Liu (CỘNG) Liu Ú Xáng (LIU)
16 - Xự Xang (HÒ) Xự Xang ( - )
Cống Líu ( - ) Xê Xang (XỪ)
17 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (Ú) Liu Xề Cộng (LIU)
18 - Ú Ú (LIU) Ú Xàng ( - - )
Xừ Xang (XÊ) Xang Cống Xê (XANG)
19 - Xê Xang (XỪ) Líu Cống ( - - )
Cống Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Lớp 3:
20 - ( - - ) Tồn (Ú)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (CỘNG)
21 - Liu Liu ( - - ) Xề Cộng (LIU)
Liu Xáng (Ú) Liu Ú Xáng (LIU)
22 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Liu Xề ( - - )
23 - Cộng Liu (XỀ) Cộng Liu ( - - )
Ú Liu (PHẠN) Liu Tồn Xáng (U)
24 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (U) Xáng U ( - - )
25 - Xế Xáng (U) Tồn Liu ( - - )
Liu Liu (U) Xáng Tồn (LIU)
26 - ( - - ) Tồn (LIU)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (U)
27 - ( - - ) Tồn (XANG)
Xê ( - - ) Xê Xang (XỰ)
28 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Xáng Xề Cộng (LIU)
29 - Ú Liu (CỘNG) Liu Cộng ( - - )
Cống Xê (XANG) Xừ Xang Xê (CỐNG)
30 - ( - - ) Tồn (LIU)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (XỀ)
31 - Xê Xang (XỪ) Xang Cống ( - - )
Cống Xê (XANG) Xừ Xang Xê (CỐNG)
32 - Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Cống Xê (XANG) Cống Xê ( - - )
33 - Xê Xang (CỐNG) Xê Xang ( - - )
Xừ Xang (XÊ) Xang Cống Xê (XANG)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên