Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024 - 21:50
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 2232 - Ngày đăng: 16/02/2021-03:08

4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ)


LONG ĐĂNG
(40 câu, nhịp tư, song lang 3-4)

Lớp 1:
1 - Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Líu Xê ( - - ) Xang Hò Xang (XỰ)
2 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
3 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Xế Xáng ( - - ) Cộng Liu (U)
4 - Ú Liu (PHẠN) Liu Ú ( - - )
Xế Xáng ( - - ) Ú Xáng (LIU)
5 - Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Líu Xê ( - - ) Xang Hò Xang (XỰ)
6 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
7 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Cống Líu ( - - ) Xê Xang (XÊ)
8 - ( - - ) Xê (XANG)
Xê ( - - ) Cống Xê (XANG)
9 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Liu Xề Phạn (LIU)
10 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng ( - - ) Liu Xáng (U)
11 - Tồn (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
12 - ( - - ) Xê (XANG)
Xê ( - - ) Cống Xê (XANG)
13 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Liu Xề Phạn (LIU)
14 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng ( - - ) Liu Xáng (U)
15 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
16 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng (U) Xáng Xề Phạn (LIU)
Lớp 2:
17 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Liu Xề ( - - )
18 - Cộng Liu (XỀ) Cộng Liu ( - - )
Ú Liu (PHẠN) Liu Xáng (Ú)
19 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xế (XANG)
Xế Xáng ( - - ) Cộng Ú (LIU)
20 - Ú Liu (CỘNG) Liu Cộng ( - - )
Liu Liu ( - - ) Xàng Xê Liu (CỐNG)
21 - ( - - ) Tồn (LIU)
Xế Xang ( - - ) Ú Liu (XỀ)
22 - Xê Xang (XỰ) Xang Cống ( - - )
Cống Xê Xang (XỪ) Xang Xê Líu (CỐNG)
23 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Líu Xê ( - - )
24 - Tồn (CỐNG) Xê Xang ( - - )
Xê Xang (HÒ) Tồn Hò Xự (XANG)
25 - Xang Xê (CỐNG) Xê Xang ( - - )
Ú Liu ( - - ) Xề Phạn (LIU)
26 - Ú Ú (LIU) Ú Xàng ( - - )
Xự Xang (XÊ) Xang Cống Xê (XANG)
27 - Cống Líu (XÊ) Xang Xừ Xê (XANG)
Xế Xáng ( - - ) Cộng Liu (Ú)
28 - Ú Liu (PHẠN) Liu Ú ( - - )
Xế Xáng (U) Liu Phạn Xáng (LIU)
Lớp 3:
29 - Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Líu Xê ( - - ) Xang Hò Xang (XỰ)
30 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Xừ Xang ( - - ) Cống Líu (XÊ)
31 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Cống Líu ( - - ) Xê Xang (XÊ)
32 - ( - - ) Xê (XANG)
Xê ( - - ) Cống Xê (XANG)
33 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Liu Xề Phạn (LIU)
34 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng ( - - ) Liu Xáng (U)
35 - Tồn (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
36 - ( - - ) Xê (XANG)
Xê ( - - ) Cống Xê (XANG)
37 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Liu Xề Phạn (LIU)
38 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng ( - - ) Liu Xáng (U)
39 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
40 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên