Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024 - 23:47
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 1944 - Ngày đăng: 16/02/2021-03:08

3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ)


NGŨ ĐỐI HẠ
(38 câu, nhịp tư, song lang 3-4)

Lớp 1:
1 - ( - - ) Tồn (LIU)
Xế Xáng ( - - ) Cộng Liu (Ú)
2 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (Ú) Liu Xề Cộng (LIU)
3 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
4 - Hò (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Cống Xê Xang (XỰ) Xang Hò Xang (XỰ)
5 - Xê Xang (HÒ) Tồn Hò Xự (XANG)
Xang Xê ( - - ) Xang Xự Xê (XANG)
6 - Cống Líu (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (U) Liu Xề Cộng (LIU)
7 - Ú Liu (CỘNG) Liu Cộng ( - - )
Liu Liu (XỀ) Xàng Xê Líu (CỐNG)
8 - Tồn (U) Ủ U Liu (XỀ)
Ú Liu ( - - ) Xề Cộng Tồn (LIU)
9 - Ú Liu (CỘNG) Xáng Liu ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
Lớp 2:
10 - Hò (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Xang Xê (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
11 - Xê Xang (HÒ) Tồn Hò Xự (XANG)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
12 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (Ú) Liu Xề Cộng (LIU)
13 - Ú Xáng (LIU) Ú Xàng ( - - )
Hò Là (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
14 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Cống Líu Xê ( - - ) Xang Xê Líu (XỰ)
15 - Xê Xang (XỰ) Xang Cống ( - - )
Tồn (Ú) Ủ U Liu (XỀ)
Lớp 3:
16 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
17 - Hò Là (XỰ) Xang Xê ( - - )
Xự Xang ( - - ) Xê Cống Líu (XÊ)
18 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Cống Liu ( - - ) Xê Xang (XÊ)
19 - Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
20 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Xế Xáng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)
21 - Ú Liu (CỘNG) Xáng Liu ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Liu Xáng (U)
Lớp 4:
22 - Hò (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Cống Xê Xang (XỰ) Xang Hò Xang (XỰ)
23 - Xê Xang (HÒ) Tồn Hò Xự (XANG)
Xang Xê ( - - ) Xang Xự Xê (XANG)
24 - Cống Líu (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)
25 - Ú Ú (LIU) Ú Xàng ( - - )
Xê Xang ( - - ) Xự Xê (XANG)
26 - Tồn (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
Hò Là (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
27 - Xê Xang (XỰ) Xang Cống ( - - )
Tồn (Ú) Ủ U Liu (XỀ)
Lớp 5:
28 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
29 - Xê Xang (XỰ) Xang Xê ( - - )
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
30 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Xế Xáng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)
31 - Ú Liu (CỘNG) Xáng Liu ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
32 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Liu Xề Cộng (LIU)
33 - Ú Liu (CỘNG) Liu Cộng ( - - )
Tồn (Ú) Ủ U Liu (XỀ)
34 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Cống Líu (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
35 - Là (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
Cống Líu (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
36 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)
37 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Ú ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Liu Tồn Xáng (U)
38 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên