Thứ Ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023 - 02:11
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 1528 - Ngày đăng: 13/02/2021-23:32

2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (Hạ)


NGŨ ĐỐI THƯỢNG
(61 câu, nhịp tư, song lang 3-4)

Lớp 1:
1 - Tồn (Ú) Ủ Ú Liu (CỘNG)
Liu Xề ( - - ) Cộng Tồn (LIU)
2 - Xế Xáng ( - - ) Cộng Liu (Ú)
Ú Liu ( - - ) Cộng Liu (Ú)
3 - ( - - ) Tồn (XANG)
Xang Xê ( - - ) Xê Xang Tồn (HÒ)
4 - Tồn (XÁNG) Xế Xáng Xáng (Ú)
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
5 - Tồn (Ú) Ủ Ú Liu (Ú)
Ủ Ú (Ú) Tồn Ú ( - - )
6 - Tồn (Ú) Ủ Ú Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
7 - ( - - ) Là (XỰ)
Xang ( - - ) Cống Líu (XÊ)
8 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Xang Xê ( - - ) Xang Cống Líu (XÊ)
9 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Xê Xang (HÒ) Tồn Hò Xự (XANG)
10 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
11 - ( - - ) Tồn (XANG)
Xang Xê ( - - ) Xê Xang Tồn (HÒ)
12 - Tồn (XÁNG) Xế Xáng Xáng (Ú)
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
13 - Tồn (Ú) Ủ Ú Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Líu Xự Xang (CỐNG)
14 - Tồn (Ú) Ủ Ú Liu (XỀ)
Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
15 - ( - - ) Tồn (LIU)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (XỀ)
16 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng (Ú) Liu Phạn Xáng (LIU)
Lớp 2:
17 - Ú Liu (CỘNG) Lỉu Liu (XỀ)
Cộng ( - - ) Xề Cộng Tồn (LIU)
18 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
19 - ( - - ) Tồn (XANG)
Xang Xê ( - - ) Xê Xang Tồn (HÒ)
20 - Tồn (XÁNG) Xế Xáng Xáng (Ú)
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
21 - Tồn (Ú) Ủ Ú Liu (CỘNG)
Xê Xang (XỪ) Xang Xê Líu (CỐNG)
22 - Tồn ( Ú ) Xáng Ú Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG ) Liu Xề ( - - )
23 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
24 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
Lớp 3:
25 - ( - - ) Là (HÒ)
Là Là (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
26 - Xang Xê ( - - ) Líu Xự ( - - )
Xang Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
27 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Xang Xê (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
28 - Ú Liu (CỘNG) Xề Cộng Liu (Ú)
Xế Xáng ( - - ) Phạn Xáng (LIU)
29 - Tồn (Ú) Ủ Ú Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Líu Xự Xang (CỐNG)
30 - Tồn (Ú) Ủ Ú Liu (XỀ)
Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
31 - ( - - ) Tồn (LIU)
Liu Lỉu (LIU) Liu Cộng Liu (XỀ)
32 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Liu Xáng (Ú)
Lớp 4:
33 - ( - - ) Tồn (Ú)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (Ú)
34 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng ( - - ) Phạn Xáng (LIU)
35 - ( - - ) Tồn (CỘNG)
Liu Liu (CỘNG) Cộng Liu (Ú)
36 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (CỘNG)
37 - ( - - ) Tồn (CỘNG)
Liu Liu (CỘNG) Cộng Liu (Ú)
38 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng ( - - ) Phạn Xáng (LIU)
39 - ( - - ) Tồn (Ú)
Xế Xáng (Ú) Ủ Ú Liu (CỘNG)
40 - Ú Liu (XỀ) Xàng Xề Cộng (LIU)
Liu Lỉu (LIU) Liu Cộng Liu (XỀ)
41 - ( - - ) Xê (XANG)
Xang Xê ( - - ) Xê Líu (XỰ)
42 - Xê Xang (XỰ) Xang Xê ( - - )
Xể Xê (XANG) Xang Xê Líu (CỐNG)
43 - ( - - ) Là (XỰ)
Xang Xê ( - - ) Xê Líu (CỐNG)
44 - Xê Xang (XỰ) Xang Xê ( - - )
Cống Xê Xang (XỰ) Xang Xê Hò (XÊ)
45 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Xê Xang (HÒ) Tồn Hò Xự (XANG)
46 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
47 - ( - - ) Tồn (Ú)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (Ú)
48 - Tồn Xáng ( - - ) Xáng Liu ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
Lớp 5:
49 - ( - - ) Là (HÒ)
Là Là (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
50 - Xang Xê ( - - ) Líu Xự ( - - )
Xàng Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
51 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Xang Xê (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
52 - Ú Liu (CỘNG) Liu Xề (Ú)
Xế Xáng (Ú) Liu Phạn Xáng (LIU)
53 - Tồn (Ú) Ủ Ú Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Líu Xự Xang (CỐNG)
54 - Tồn (Ú) Xáng Ú Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Liu Xề ( - - )
55 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
56 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
57 - ( - - ) Là (HÒ)
Là Là (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
58 - Tồn (CỐNG) Ú Líu (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
59 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (Ú) Liu Xề Cộng (LIU)
60 - Ú Liu (CỘNG) Liu Xề Ú ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Liu Xáng (Ú)
61 - Tồn Tang (TỊCH) Tồn Ú ( - - )
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên