Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024 - 00:08
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 2533 - Ngày đăng: 13/02/2021-23:32

1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ)


XÀNG XÊ
(64 câu, nhịp tư, song lang 3-4)

Lớp 1:
1 - ( - - ) Xê (XANG)
(Lớp đầu) Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
2 - Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Liu (XÊ)
3 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
4 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Xế Xáng (U) Liu Cộng Ú (LIU)
5 - Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Cộng Liu (U) Liu Cộng Liu (Ú)
6 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (CỘNG)
7 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (XỀ)
Xề Tồn ( - - ) Cộng Ú (LIU)
8 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu ( - - ) Cộng Liu (XỀ)
9 - ( - - ) Là (XỪ)
Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
10 - Cống Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
11 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
12 - Tồn (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
Ú Liu (CỘNG) Xề Cộng Liu (Ú)
13 - Líu (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
14 - Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
15 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Líu Cống (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
16 - Xự Xang (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
17 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
18 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
19 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Xê (XANG)
20 - Xang (XÊ) Xể Xê Xang (XỀ)
Xế Xáng ( - - ) Cộng Ú (LIU)
Lớp 2:
21 - ( - - ) Tồn (HÒ)
(Lớp Hò) Hò Là (XỰ) Xê Xang (HÒ)
22 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Cộng Liu (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
23 - ( - - ) Tồn (HÒ)
Hò Là (XỰ) Xê Xang (HÒ)
24 - Hò (XỰ) Xang Hò Xự (XANG)
Hò (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
25 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
26 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
27 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Xê (XANG)
28 - Xang (XÊ) Xể Xê Xang (XỀ)
Xế Xáng ( - - ) Cộng Ú (LIU)
29 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Cộng Liu (Ú) Liu Cộng Liu (Ú)
30 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
31 - Cộng ( - - ) Ủ Liu (XỀ)
Cộng Ú ( - - ) Liu Cộng Xáng (LIU)
32 - Tồn (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
33 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Cống Líu (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
34 - Tồn Xang (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
Xế Xáng (U) Ủ U Liu (CỘNG)
35 - Cộng Cộng ( - - ) Ú Liu (XỀ)
Cộng Ú ( - - ) Liu Cộng Xáng (LIU)
36 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Lớp 3:
37 - ( - - ) Liu Phạn (XỀ)
(Lớp Xề) Xề Xề ( - - ) Cộng Lỉu Liu (XỀ)
38 - Xề Cộng ( - - ) Cộng Xề ( - - )
Xề (CỘNG) Lỉu Liu Liu (XỀ)
39 - ( - - ) Liu Phan (XỀ)
Xề Xề ( - - ) Cộng Liu Liu (XỀ)
40 - Xề Cộng ( - - ) Liu Xề ( - - )
Xế Xáng (U) Liu Phạn Xáng (LIU)
41 - Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Xề Tồn ( - - ) Cộng Liu (Ú)
42 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
43 - Tồn (U) Ủ U Liu (XỀ)
Cộng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)
44 - Xê Xang (HÒ) Là Hò Xự (XANG)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
45 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Cống Líu (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
46 - Tồn Xang ( - - ) Cống Xê Xang (XỰ)
Xế Xáng (U) Ủ U Liu (CỘNG)
47 - Tồn (U) Ủ U Liu (XỀ)
Cộng Ú ( - - ) Liu Cộng Xáng (LIU)
48 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Là Hò (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Lớp 4:
49 - ( - - ) Là (XỰ)
(Lớp Chót) Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
50 - Cống Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Là Hò (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
51 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
52 - Tồn (XÊ) Xể Xê Xang (XỰ)
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
53 - Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Cống Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
54 - Hò Là (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
55 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
56 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
57 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Xang Xê ( - - ) Cống Xê Xang (XỰ)
58 - Tồn (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
59 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
60 - Cống Hò (XÊ) Cống Xê Xang (XỰ)
Ú Liu (CỘNG) Liu Xáng (Ú)
61 - Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Cống Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
62 - Hò Là (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Hò Là (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
63 - ( - - ) Tồn (CỐNG)
Líu ( - - ) Cống Xê (XANG)
64 - Tồn (CỐNG) Xê Xang Cống (XÊ)
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên