Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024 - 14:17
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 1512 - Ngày đăng: 16/02/2021-03:27

6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc)


TÂY THI VẮN
(26 câu, nhịp tư)

Lớp 1:
1 - ( - - ) Tồn (LIU)
Ú Liu ( - - ) Xề Cộng (LIU)
2 - Tồn (XÁNG) Xế Xáng Tồn (LIU)
Xáng Tồn ( - - ) Ú Liu (CỘNG)
3 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
Ú Xáng (LIU) Tồn Cộng Líu (XÊ)
4 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Tồn Liu ( - - ) Cộng Ú (LIU)
5 - Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
6 - Tồn (CỐNG) Ú Líu (XÊ)
Xang Líu (XỰ) Hò Xự ( - - )
7 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
8 - Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
9 - Tồn (XANG) Cống Xê Xang (HÒ)
Xê Xang (HÒ) Xự Xang ( - - )
Lớp 2:
10 - ( - - ) Tồn (Ú)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (Ú)
11 - Tồn (XÁNG) Xế Xáng Tồn (LIU)
Xáng Tồn ( - - ) Ú Liu (CỘNG)
12 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Cống Xê (XANG)
Xê Xang ( - - ) Xê Líu (CỐNG)
13 - Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cộng Ú (LIU)
14 - Hò Là (XỰ) Líu Cống ( - - )
Ú Liu ( - - ) Cộng Tồn (LIU)
15 - Tồn (XÁNG) Xế Xáng Tồn (LIU)
Xáng Tồn ( - - ) Ú Liu (CỘNG)
16 - Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
Ú Xáng (LIU) Tồn Cộng Líu (XÊ)
17 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Tồn Liu ( - - ) Cộng Ú (LIU)
18 - Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
19 - Tồn (CỐNG) Ú Líu (XÊ)
Xang Líu (XỰ) Hò Xự ( - - )
20 - Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
21 - Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
22 - Tồn (XANG) Cống Xê Xang (HÒ)
Xê Xang (HÒ) Xự Xang ( - - )
Lớp 3:
23 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Xang Líu (XỰ) Xang Xê ( - - )
24 - Tồn (CỐNG) Líu Cống Xê (XANG)
Xê Xang ( - - ) Xê Líu (CỐNG)
25 - Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (CỘNG)
Tồn Liu ( - - ) Cống Xê (XANG)
26 - Tồn (LIU) Xáng Ú Liu (XỀ)
Ú Liu (CỘNG) Xáng Tồn (LIU)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên