Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024 - 23:32
  Đăng nhập |   Đăng ký
 : 2281 - Ngày đăng: 15/02/2021-18:34

6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ)


VẠN GIÁ
(47 câu, nhịp tư, song lang 3-4)

Lớp 1:
1 - ( - - ) Tồn (LIU)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (XỀ)
2 - Xề Cộng ( - - ) Liu Xề ( - - )
Xê Xang (XỰ) Xang Hò ( - - )
3 - Xự Xang (HÒ) Xự Xang ( - - )
Xự Xang (XÊ) Xang Cống Xê (XANG)
4 - Xang Xể ( - - ) Xế Xang ( - - )
Xê Xang (XỰ) Xang Xê Líu (CỐNG)
5 - ( - - ) Tồn (LIU)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (XỀ)
6 - Xề Cộng ( - - ) Liu Xề ( - - )
Xê Xang (XỰ) Xang Hò ( - - )
7 - Xự Xang (HÒ) Xự Xang ( - - )
Xự Xang (XÊ) Xang Cống Xê (XANG)
8 - Xang Xê ( - - ) Líu Cống ( - - )
Xừ Xang (XÊ) Xang Xê Líu (CỐNG)
Lớp 2:
9 - ( - - ) Tồn (Ú)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (CỘNG)
10 - Ú Liu (XỀ) Tồn Xề Cộng (LIU)
Liu Xáng (Ú) Liu Ú Xáng (LIU)
11 - Tồn (Ú) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Liu Xề ( - - )
12 - Cộng Liu (XỀ) Cộng Liu ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
13 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (U) Xáng U ( - - )
14 - Xế Xáng ( - - ) Tồn Liu ( - - )
Xế Xáng (Ú) Liu Cộng Xáng (LIU)
Lớp 3:
15 - ( - - ) Tồn (LIU)
Xế Xáng ( - - ) Ú Liu (XỀ)
16 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Xê ( - - ) Xang Cống Líu (XÊ)
17 - Xê Xang (CỐNG) Líu Xê ( - - )
Xang Xê ( - - ) Xang Cống Xê (XANG)
18 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Liu xề Cộng (LIU)
19 - Ú Liu (CỘNG) Liu Cộng ( - - )
Ú Liu ( - - ) Xàng Xê Líu (CỐNG)
20 - ( - - ) Tồn (XÊ)
Xê ( - - ) Xang Cống Líu (XÊ)
21 - Xê Xang (CỐNG) Líu Xê ( - - )
Cống Líu (XÊ) Xang Xê Líu (XỰ)
22 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Liu Xáng (Ú) Liu Xề Cộng (LIU)
23 - Xế Xáng (CỘNG) Liu Ú ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Xề Cộng Liu (Ú)
24 - Tồn (XÊ) Cống Xê Xang ( XỰ )
Xê Xang (XỰ) Xang Cống Líu (XÊ)
Lớp 4:
25 - ( - - ) Xê (XANG)
Xang Xê ( - - ) Xể Xê Xang (XỰ)
26 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Ủ U Liu (CỘNG)
27 - Liu Liu ( - - ) Xề Cộng (LIU)
Xế Xáng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)
28 - Xự Xang (HÒ) Xự Xang ( - - )
Cống Líu ( - - ) Xê Xang (XỰ)
29 - Tồn (XẠNG) Xảng Xang Xang (HÒ)
Xế Xáng (U) Liu xề Cộng (LIU)
30 - Ú Xáng (LIU) Ú Xàng ( - - )
Xừ Xang (XÊ) Xang Xê Líu (CỐNG)
31 - Xang Xê ( - - ) Líu Cống ( - - )
Xừ Xang (XÊ) Xang Xê Líu (CỐNG)
32 - ( - - ) Tồn (U)
Xế Xáng ( - - ) U Liu (CỘNG)
33 - Liu Liu ( - - ) Xề Cộng Tồn ( LIU )
Xế Xáng (U) Liu Cộng Xáng (LIU)
34 - Tồn (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Ú Liu (CỘNG) Liu Xề ( - - )
35 - Cộng Liu (XỀ) Cộng Liu ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Liu Xáng (U)
36 - Tồn (XÊ) Xang Xự Xê (XANG)
Xế Xáng (U) Xáng U ( - - )
37 - Xế Xáng ( - - ) Tồn Liu ( - - )
Liu Liu (U) Liu U Xáng (LIU)
38 - Tồn U ( - - ) Xáng Liu ( - - )
Xế Xáng (U) Ủ U Liu (CỘNG)
Lớp 5:
39 - ( - - ) Tồn (CỘNG)
Liu Liu ( - - ) Cộng Liu (U)
40 - Tồn (U) Xáng U ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Liu Xề ( - - )
41 - Cộng Liu (XỀ) Cộng Liu ( - - )
Cộng Liu (Ú) Xáng Tồn (LIU)
42 - Tồn (U) Xáng Liu ( - - )
Xế Xáng (U) Ủ U Liu (CỘNG)
43 - ( - - ) Tồn (CỘNG)
Liu Liu ( - - ) Cộng Liu (U)
44 - Tồn (U) Xáng U ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Liu Xề ( - - )
45 - Cộng Liu (XỀ) Cộng Liu ( - - )
Cộng Liu (Ú) Xáng Tồn Liu (LIU)
46 - Tồn (U) Xáng Liu ( - - )
Ú Liu (CỘNG) Tồn Cộng Liu (Ú)
47 - ( - - ) Tồn (Ú)
Xế Xáng (U) Liu Phạn Xáng (LIU)

(Theo tài liệu NS Nhị Tấn)

Người đăng: User picture Truyền Nguyễn

Gửi bình luận thành công!
Chủ đề liên quan
  1.Lưu Thủy Trường-Sáu Bản Tổ ( 0
  1.Nam Xuân-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  1.Xàng Xê-Bảy Bản Tổ (Hạ) 5
  2.Nam Ai-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  2.Ngũ Đối Thượng-Bảy Bản Tổ (H 1
  2.Phú Lục-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Bình Bán-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  3.Nam Đảo-Ba Bản Tổ (Nam) 0
  3.Ngũ Đối Hạ-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  4.Cổ Bản Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  4.Long Đăng-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Long Ngâm-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  5.Xuân Tình Chấn-Sáu Bản Tổ (B 0
  6.Tây Thi Vắn-Sáu Bản Tổ (Bắc) 0
  6.Vạn Giá-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0
  7.Tiểu Khúc-Bảy Bản Tổ (Hạ) 0

ĐĂNG KÝ KÊNH KARAOKE CỔ NHẠC NAM BỘ ỦNG HỘ CHO WEBSITE. XIN CẢM ƠN!
Mountain View

© Cổ nhạc Nam Bộ.
Thành lập: Ngày 23 tháng 03 năm 2013
 Đăng ký thành viên